Minősítéssel nem rendelkező színház- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek Emtv. szerinti 2018. évi működési támogatása – Döntési javaslatok indoklása
2018.04.13.

Az alábbiakban a Színház I. kategória szakmai kuratóriuma - Jászay Tamás, Lőrinczy György, Zubek Adrienn - döntési javaslatának részletes indoklása olvasható.

  1. Forrás elosztása, szempontok

A Színház I. kategóriába 46 pályázat érkezett, a pályázók összes támogatási igénye 780.190.689 Ft, 2,9-szerese a rendelkezésre álló keretösszegnek, 268.800.000 Ft-nak. A keretösszeg megegyezik a tavalyival. A komoly pályázók reális költségvetést nyújtottak be, így a kuratórium csak ismételni tudja a korábbi szakmai testületek megállapítását: drasztikus forrásbővítésre van szükség, a terület a színházi szférán belül betöltött szerepéhez és az elvégzett közfeladatok jelentőségéhez képest rendkívül alulfinanszírozott. Amíg ez nem változik, a független színházat éppen hogy életben lehet tartani, fejlődésre és mobilitásra azonban szinte semmi lehetőség nincs. A tárca évközi, eseti döntései rendre bizonyítják, hogy a kulturális, ezen belül a színházi területen is kifejezetten jelentős plusz forrás mutatkozik, meglátásunk szerint orvosolná a helyzetet, ha ennek egy része már a költségvetés megalkotásakor, előre tervezetten becsatornázódna a működési pályázatba, ezzel növelné az évek óta stagnáló keretösszeget.

Egyet kell értsünk a korábbi kuratóriumokkal abban is, hogy nehezen mérhetőek össze egyazon kategóriában az amúgy kiemelt státuszt érdemlő társulatok a pár éve frissen alakult fiatal csapatokkal, a nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő teljesítményt nyújtó műhelyek a halmozottan hátrányos helyzetű térségekben dolgozókkal, a mezőny legmagasabb előadásszámait produkáló színházi nevelési társulatok az összművészeti kísérletekkel.

Mindezeket figyelembe véve a kuratórium úgy döntött, hogy a bírálati eljárás során a következők szerint jár el: A kuratórium kizárólag olyan pályázatokat javasolt támogatásra, amelyek a szakmai és a formai kritériumokat is maradéktalanul teljesítik, emellett benyújtott adataik koherensek, felelős működésről tanúskodnak, költségvetésük reális és szabályos. A szakértői testület figyelembe vette, hogy a pályázóknak milyen egyéb forrásbevonási lehetőségei lehetnek a finanszírozás biztosítására. Az intenzitás, a valódi innováció, az együttműködés, a közpénz hatékony hasznosulása kiemelkedő szerepű volt a mérlegelésnél. A szakmai kuratórium a rendelkezésre álló keretösszeg szűkössége miatt koncepcionális döntésre kényszerült, a – legalább minimális -  mobilitás érdekében előnyben részesítette azokat a pályázókat, akik a korábbi évek alacsony támogatása ellenére komoly szakmai fejlődést mutatnak; a megemelt támogatás a léptékváltást hivatott szolgálni. A fentiek, valamint az indokolt új belépők minimálisan szükségszerű támogathatósága a stagnáló forrás mellett szükségképpen ahhoz vezetett, hogy a nagyobb lehetőségekkel bíró szervezetek támogatásából kis mértékben vissza kellett vennünk.

 2. A bírálat folyamata, értékelés


A bírálatra idén a korábbiakhoz képest is rendkívül szűk időkeretben került sor, a munka felelős elvégzéséhez az NKAI és az EMMI munkatársai, a kurátorok és az előadó-művészeti bizottságok tagjai is megfeszítetten dolgoztak annak érdekében, hogy a döntések április elején nyilvánosságra kerülhessenek.

Idén először a pályázók online adhatták le pályázatukat, a kurátorok ugyanott értékelhettek – ezt a kuratórium mindenképpen üdvözli, a szakma régóta kérte a változást. Az NKAI felkészült munkatársai is megkönnyítették a használatot, a rendszer meglátásunk szerint jól vizsgázott. Néhány helyen további fejlesztést javasoltunk az NKAI és az EMMI felelős munkatársainak.

A kuratórium két informális és egy formális ülésen alakította ki álláspontját, összesen 14 órában. A Színház I. és Színház II. kategória között idén nem történtek átsorolások, alapvetően a nagy számú, mindkét kategóriát erősen torzító, magas támogatási igényt megjelölő, ám profitorientáltságuk okán indokolatlan pályázó miatt (a vonatkozó pályázatok a későbbiekben szakmailag érvénytelen besorolást kaptak). Ezzel kapcsolatban a 4. pontban ajánlást is megfogalmazunk a kiíró felé.

Külön csoportot képeztek azok a pályázatok, amelyeket – a fentiekkel ellentétben - nem a pályázók profilja zárt ki, de rossz kategóriába érkeztek, és ott, a bírálati szempontrendszer alapján szakmailag támogathatatlanok voltak. Az érintett pályázók egy része kényszerből döntött a Színház I. kategória mellett, a Színház II. kategória adott kritériumai miatt, a kuratórium ez ügyben is javaslatot tesz a 4. pontban.

Előfordult továbbá az is, hogy a pályázó nem felelt meg a választott alkategória számszerű kritériumainak.

Mindezekből együttesen adódik a szakmailag érvénytelen pályázatok relatív magas száma: a kuratórium összesen 6 pályázót utasított el. További 2 pályázót az NKAI zárt ki a formai ellenőrzés során.

Így a kuratórium összesen 38 pályázó között osztotta el a rendelkezésre álló forrást. Ez a szám folyamatos emelkedést mutat, 2 éve 33, tavaly 35 pályázó jutott el eddig a fázisig. Ennek megfelelően a kuratórium idén is kénytelen volt forráshiányos státuszt megállapítani, összesen 9 pályázó esetében, közülük 4 pályázó a teljes összeget a felszabaduló források függvényében kaphatja meg, 5 a megítélt támogatása kiegészítéseként.

A pályázatok színvonala széles skálán szóródott. Viszonylag kevés esetben találkoztunk azzal, hogy a pályázók konkrétan a bírálati szempontrendszer szerint építették volna fel pályázatukat. Az adattábla statisztikai adatai sok esetben nem koherensek az adatlap és/vagy a munkaterv, szakmai beszámoló adataival.

A forráshiányos státusszal most nem számolva, a pályázók nagy többségének, 20-nak a 38-ból továbbra is a 3 és 12 millió Ft közötti sávba esik a támogatása, ugyanakkor mint már jeleztük, itt történt a legtöbb előrelépés is, a szakmailag indokolt léptékváltás érdekében. 3 pályázó részesül 18 és 24 millió Ft közötti támogatásban, további 3 pályázó 27 és 29 millió Ft közötti összegeket kap. (Önmagában az is mutatja, mekkora szükség van a forrásbővítésre, hogy ez a csúcstámogatás.)

A támogatási javaslatokat a következő szempontok mérlegelésével alakítottuk ki:

-        Pontszám

-        Költségvetés realitása, koherenciája, az igényelt támogatás mértéke

-        Statisztikai mutatók (realizált és tervezett nézőszám, előadásszám, bemutatószám)

-        A 2017-re tervezett vállalások teljesülésének mértéke

-        Az egyes társulatok egymáshoz viszonyítása, a támogatási értékek összehangolása.

 3. Javaslatok a pályázóknak

A visszatérő típushibák okán javasoljuk, hogy minden pályázó vegyen részt a Független Előadó-művészeti Szövetség által minden évben megszervezett nyílt pályázatírói workshopon.

Ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat egyes elemeiben közölt adattartalomnak konzisztensnek kell lennie.

A kuratórium a feladat részeként kezelte, hogy kiegészítő tájékoztatást kérhet a pályázóktól az értékelés során,  és ez sok esetben hasznosnak is bizonyult. Előfordult azonban, hogy szinte nyomoznunk kellett egyes meghatározó információk után, mint ahogy az is, hogy konkrét kérés ellenére sem kaptuk meg azokat a formális kuratóriumi ülésig. Erősen javasoljuk, hogy a pályázók fordítsanak sokkal nagyobb figyelmet a kurátorok megkereséseire, hiszen ez saját érdekük.

 4. Javaslatok a támogatónak

Néhány kiegészítéssel megismételjük, amit évek óta minden szakmai testület javasol:

-        Továbbra is javasoljuk a működési támogatási pályázaton belül a Színház I. kategória tovább strukturálását:

o   A kategória azonos nagyságrendű keretösszeg mellett maradjon meg az új belépők és a több éve következetesen építkező, erősödő csapatok támogatására.

o   Emellett javasoljuk egy kiemelt kategória létrehozását azon évtizedes múltra visszatekintő, stabilan és kiszámíthatóan működő társulatok számára, akik önkormányzatoktól való függetlenségük miatt nem lehetnek kiemelt előadó-művészeti szervezetek, ám mutatószámaikban gyakran hasonló nagyságrendű előadásszámot és/vagy nézőszámot produkálnak. Javaslatunk szerint ebbe a kategóriába kerülhetne Pintér Béla és Társulata, a Stúdió K Színház, a Forte Társulat, a Kerekasztal Színházi Nevelési Központ, a Káva Kulturális Műhely és a Maladype Színház. A kiszámíthatóság, tervezhetőség és fejlesztés érdekében ezen szervezetek számára javasoljuk elérhetővé tenni a 3 éves pályázás lehetőségét, évenkénti beszámolási kötelezettség mellett, amire az Emtv. jelenleg is lehetőséget ad.

-        Szintén a tervezhetőség, a működés biztonsága érdekében javasoljuk, hogy

o   a pályázati periódus essen egybe a naptári és adóévvel

o   a kiíró tegye lehetővé, hogy a kőszínházakhoz hasonlóan a független társulatok is rendelkezzenek a működési támogatásukkal a vonatkozó periódus elejére. (Jelenleg a támogatási ciklus közepén jutnak hozzá a támogatáshoz, addig csak saját bevételeik állnak rendelkezésükre. A színházi szféra más szegmenseiben ez elképzelhetetlen, és meggyőződésünk szerint megoldhatatlan feladat elé állítaná az intézményeket.) Ennek érdekében szükséges lenne a teljes pályáztatási folyamat kezdetét szignifikánsan korábbra hozni.

-        Javasoljuk, hogy a lehetséges pályázói kört szakmai alapon erősebben határozza meg a kiírás, összhangban a bírálati szempontrendszerrel. Jelenleg pályázhat minden szervezet, amely nem bír minősítéssel és szerepel a Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási és Kulturális Osztálya által vezetett hatósági nyilvántartásában. Ez lehetőséget ad arra, hogy profitorientált, TAÓra optimalizált szervezetek is pályázzanak, amelyek bevétele nem ritkán meghaladja a működési pályázaton rendelkezésre álló összkeretet. Ezeket a szervezeteket jelenleg a kuratóriumnak kell elutasítania, jelenlétük azonban önmagában is torzítja a mutatókat. További anomália a (főként a forgalmazói kategóriába pályázó) közművelődési profilú intézmények jelenléte, amelyeket meglátásunk szerint a közművelődési területet szolgáló forrásokból szükséges támogatni.

-        Végül, kizárólag a független bábszínházak esetében, javasoljuk, hogy a Színház II. kategória mutatószámai közül a tervezett bemutatóét csökkentsék 1-re, így az egyébként minőségi munkát folytató, a Színház II. összes többi kritériumának megfelelő érintett társulatok nem kényszerülnének a Színház I. kategóriába való pályázásra. 

A kuratórium tagjai a döntések nyilvánosságra kerülésétől számított két hétben a pályázók rendelkezésére állnak, bármely kérdést, észrevételt, javaslatot szívesen fogadunk.

Budapest, 2018. április 12.

Jászay Tamás, Lőrinczy György, Zubek Adrienn

A kuratórium döntése itt olvasható. 

Címkék: